Toshiba ES2510AC
彩色掃描列印
列印每分25張
USB隨身碟功能
高效能精彩呈現
加密硬碟選購
  更多...
  Toshiba ES3515AC
彩色掃描列印
列印每分鐘35張
USB隨身碟功能
精確廣域色彩
個人電子檔案箱
  更多...
  Toshiba ES4515AC
彩色掃描列印
列印每分45張
USB隨身碟功能
精確廣域色彩
個人電子檔案箱
  更多...
  Toshiba ES5015AC
彩色掃描列印
列印每分50張
USB隨身碟功能
精確廣域色彩
個人電子檔案箱
  更多...
               
  Toshiba ES3505AC
彩色掃描列印
列印每分35張
USB隨身碟功能
1.2米長條紙列印
個人電子檔案箱
  更多...
  Toshiba ES4505AC
彩色掃描列印
列印每分45張
USB隨身碟功能
1.2米長條紙列印
個人電子檔案箱
  更多...
  Toshiba ES5005AC
彩色掃描列印
列印每分50張
USB隨身碟功能
1.2米長條紙列印
個人電子檔案箱
  更多...
 
   
   
   
   
   
   
   

地址:台南市南區健康路二路413號│客服專線:06-2610536│ 傳真:06-2636063│Email:tech.service@jingnen.com.tw
   ©2020 版權所有 京能股份有限公司